Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Świdnik znajduje się pięć rezerwatów przyrody o łącznej powierzchnie 134,23 ha, co stanowi 1,1% powierzchnie nadleśnictwa.

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe są to obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze wzgledu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnią funkcję korytarzy ekologicznych.

Obszary Natura 2000

Celem Natury 2000 jest ochrona siedlisk naturalnych i półnaturalnych oraz gatunków roślin i zwierząt, które są w Europie najbardziej charakterystyczne, jednocześnie rzadkie i zagrożone wyginięciem.

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów. Są to w szczególności:

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej np: naturalne zbiorniki wodne, bagna, torfowiska, wydmy, starorzecza oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa obejmuje okazy gatunków oraz siedliska i ostoje roślin, zwierząt i grzybów. Ma ona na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu dziko występujących rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem gatunków.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.

Strefy ochronne

W nadleśnictwie wyznaczono szesnaście stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i przebywania rzadkich gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową: