Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

 Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze wzglegu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pelnią funkcję korytarzy ekologicznych.

Obszary chronionego krajobrazu na terenie Nadleśnictwa Świdnik

.„Czerniejowski" OCK – zajmuje powierzchnię całkowitą 19510 ha(w tym, na gruntach Nadleśnictwa Świdnik 3092,95 ha), obejmuje gminy: m.Lublin, Głusk, Jabłonna, Niedrzwica Duża, Strzyżewice, Świdnik, Piaski, Borzechów i Bełżyce. Powołany na podstawie Rozporządzenia Wojewody Lubelskiego nr 40 z dn. 17.02.2006r. (Dz.Urz.Woj.Lubel. Nr 65 poz. 1225). Są to tereny o dużych walorach botanicznych. Bogata flora roślin naczyniowych reprezentowana jest  przez około 1000 gatunków. Najwyższe walory florystyczne i faunistyczne mają obszary rezerwatów: „Stasin", „Podzamcze" i „Wierzchowiska".

2.„Chodelski" OCK – znajduje się w gminach: Bełżyce i Borzechów. Całkowita powierzchnia obszaru chronionego wynosi 24610 ha( na terenie Nadleśnictwa Świdnik znajduje się ok 36,37 ha). Powołany na podstawie Rozporządzenia Wojewody Lubelskiego nr 37 z dn. 16.02.2006r. (Dz.Urz.Woj.Lubel. Nr 59 poz. 1150). Ma na celu ochronę doliny fragmentu zlewni rzeki Chodelki. W Ekologicznym Systemie Obszarów Chronionych województwa lubelskiego pełni funkcję łącznikową pomiędzy obszarami położonymi wzdłuż małopolskiego przełomu Wisły – Kazimierskim Parkiem Krajobrazowym i Wrzelowieckim wraz z ich otulinami.

Obszary chronionego krajobrazu w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Świdnik

OCK "Dolina Ciemięgi" - zajmuje powierzchnię 2627ha (brak na gruntach nadleśnictwa), obejmuje gminy Niemce, Jastków, Wólka. Został powołany na podstawie Rozporządzenia Wojewody Lubelskiego nr 42 z dn. 17.02.2006r w sprawie  Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Ciemięgi". Przedmiotem ochrony jest dolina rzeki Ciemięgi. Obszar pełni funkcję rekreacyjną dla mieszkańców Lublina.