Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Świdnik, ul. Lotnicza 4, 21-040 Świdnik

Wejście główne do siedziby znajdujące się od strony ul. Lotniczej 4  przebiega schodami oraz chodnikiem biegnącego wzdłuż budynku od drogi dojazdowej na parkingu i nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu w okolicy budynku biurowego lub na placu manewrowym z tyłu siedziby Nadleśnictwa Świdnik. Do parkingu i placu manewrowego prowadzi wewnętrzna droga i nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych odbywa się pochylnią usytuowaną z boku budynku biurowego  przy wejściu od strony placu manewrowego. Wejście boczne prowadzi przez pomieszczenia biurowe do holu z dostępem do sekretariatu, gdzie przyjmowani są goście i korespondencja z zewnątrz. Drzwi i korytarz na parterze  posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą poruszanie się osobie niepełnosprawnej. Hol i korytarz na parterze budynku przebiegają na jednym poziomie i nie posiadają progów do pomieszczeń biurowych.

Pomieszczenia biurowe usytuowane na poddaszu nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada toalet dla osób niepełnosprawnych. 

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Wśród pracowników nie ma tłumacz języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny +48 81 751 30 11 lub e-mailowo na adres: swidnik@lublin.lasy.gov.pl