Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej np: naturalne zbiorniki wodne, bagna, torfowiska, wydmy, starorzecza oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

       Na gruntach w zarządzie naszego nadleśnictwa w leśnictwie Siostrzytów (Uroczysko Brzezice I) znajduje się użytek ekologiczny. Położony jest on w gminie Piaski – fragment doliny Giełczwi i Sierotki na północ od krajowej drogi Lublin-Zamość Został powołany uchwałą Rady Miasta i Gminy Piaski nr XXXIII/184/93 z dn. 23.11.1993 roku. Łączna powierzchnia użytku to 267 ha, z czego na gruntach nadleśnictwa 6,49 ha. Obejmuje bardzo atrakcyjne krajobrazowo odcinki dolin rzek o dużej różnorodności florystycznej, stanowiące ostoje wielu ptaków wodnych i wodno-błotnych.

W zasięgu terytorialnym działania nadleśnictwa znajdują się cztery użytki ekologiczne wszystkie zostały powołane przez Radę Gminy Fajsławice w 1996 roku:

·         Obręb ew. Siedliska I – zalesiony, naturalny wąwóz 6.20 ha , wąwóz 1.5 ha porośnięty przez zarośla topolowo-brzozowe z udziałem głogu, derenia, tarniny oraz zespół Viscario-Festucetum rubrae z udziałem rzadkich roślin (smółki pospolitej (Viscaria vulgaris), czosnku kątowego (Allium argulosum);

·         Obręb ew. Suchodoły – obszar źródliskowy rzeki Marianki o pow. 6.50 ha;

·         Obręb Ew. Wola Idzikowska – nieczynny, częściowo zarośnięty kamieniołom o pow. 0.92 ha;

·         Obręb Ew. Fajsławice – łęg olszowy w rejonie źródeł Krynicy o pow. 5.00 ha.