Wydawca treści Wydawca treści

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.

Na terenie nadleśnictwa utworzono na podstawie uchwały Rady Gminy Puchaczów nr V/41/15 z 26.02.2015 r. zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Las Pamięci". Położony jest w pobliżu miejscowości Ostrówek i obejmuje fragment lasu o powierzchni 0,78 ha, w którym znajduję się krzyż upamiętniający powołanie dnia 30.07.1978r. Tymczasowego Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej.

W zasięgu terytorialnego działania nadleśnictwa znajdują się następujące zespoły przyrodniczo-krajobrazowe:

1.W gminie Konopnica utworzony Rozp. Nr 16 Wojewody Lubelskiego z dnia 29.12.1994 r. o powierzchni 11.00 ha. Obejmuje pozostałości parku podworskiego, a szczególnie dobrze  zachowane  okazy drzew, w tym potężne modrzewie i  nieużytkowane stawy.

2.W gminie Krzczonów utworzono dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe na podstawie uchwały Rady Gminy z 1995 r., w której nie określono dokładnej powierzchni chronionego obszaru:

·         na gruntach wsi Policzyzna i Kolonia Żuków – „Kamienny Wąwóz" obejmuje fragment południowego zbocza głęboko wciętej doliny denutacyjno-erozyjnej, porośniętej murawami kserotermicznymi z wieloma rzadkimi gatunkami roślin. Znajduje się tu również stanowisko dziewięćsiłu bezłodygowego (Carlina arculis).

·         na gruntach wsi Majdan Policki – „Szabałowa Góra" wzgórze o wyskości 282 m n.p.m. zbudowane z twardych gez paleoceńskich, które można uznać za przykład kompletnego profilu geologicznego skał budujących Wyżynę Lubelską.

3.W gminie Fajsławice – „Dolina Marianki" powołany w 1996 r. przez uchwałę Rady Gminy o powierzchni 38.50 ha. Obejmuje najbardziej zróżnicowany krajobrazowo i najcenniejszy fragment gminy. Znajduje się tu zespół stawów, fragment dobrze uwilgotnionej i mało przekształconej doliny Marianki, piaszczyste wzgórze  ostańcowe – zwane Górą Poariańską.