Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

„Zagrożenie pożarowe lasu" to zespół warunków umożliwiających powstanie pożaru lasu. Na zagrożenie pożarowe lasu wpływ mają następujące czynniki:

·         możliwość pojawienia się zarzewia ognia, uzależnia się głównie od stopnia penetracji lasów przez ludzi,

·         rodzaj i ilość materiałów palnych występujących w lesie – czynnik zależny od wieku i składu gatunkowego drzewostanów, wykonywanych w lesie zabiegów gospodarczych oraz od pory roku,

·         warunki atmosferyczne decydujące o wilgotności materiałów palnych znajdujących się w lesie.

Wśród wielu czynników antropogenicznych największe zagrożenie dla lasów stanowią  pożary.

Stopień palności dna lasu zależy od składu runa, wilgotności nagromadzonej leżaniny i ściółki oraz pogody w roku (głównie opadów atmosferycznych).

Okres z największym stopniem palności przypada na wczesną wiosnę po zejściu pokrywy śnieżnej, kiedy to występują duże ilości wysuszonych traw, krzewinek, opadłe listowie. Drugi okres o zwiększonej palności występuje w okresie długotrwałej suszy.

Lokalnie duże zagrożenie może występować w sezonie letnim i jesiennym, kiedy występuje zwiększona penetracja lasów przez ludność zbierającą owoce runa leśnego oraz zwiększony ruch turystyczny.

Całość lasów Nadleśnictwa Świdnik została zakwalifikowana do II kategorii zagrożenia po­żarowego. Sposób wyliczenia kategorii zagrożenia pożarowego został dokonany w oparciu o obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2010 roku.

W sezonie palności codziennie określany jest stopień zagrożenia pożarowego, podawany na godz. 9.00 i 13.00. Przy wystąpieniu III-go (najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego i utrzymującej się przez co najmniej pięć kolejnych dni wilgotności ścioły leśnej mierzonej o godz. 9.00 poniżej 10 proc. nadleśnictwo obligatoryjnie wprowadza zakaz wstępu do lasu.

Nadleśnictwo Świdnik położone jest w strefie prognozowania zagrożenia pożarowego nr 5_C.

Stacja prognostyczna znajduje się w Nadleśnictwie Chełm, z której uzyskujemy 2 razy dziennie aktualny stopień zagrożenia pożarowego

Aktualny stan zagrożenia pożarowego na terenie RDLP w Lublinie dostępny jest na stronie:

http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=67

Nadleśnictwo Świdnik stanowi część systemu alarmowo-dyspozycyjnego RDLP Lublin. W biurze nadleśnictwa działa Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD). Punkt wyposażony jest według zaleceń Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Obszarów Leśnych.

W ramach nadleśnictwa, system alarmowania i powiadamiania o powstałych pożarach opiera się na:

1) W okresach silnych zagrożeń pożarowych, zgodnie z „Instrukcją ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych" tereny leśne patrolowane są przez powoływane patrole naziemne.

2) W wyjątkowo suchych okresach, lasy nadleśnictwa patrolowane są przez samoloty będące w dyspozycji RDLP w Lublinie (Leśna Baza Lotnicza w miejscowości Radawiec).

3) Na dyżurach przeciwpożarowych pełnionych w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD) w biurze nadleśnictwa i domowych dyżurach pełnomocników Nadleśniczego wg ustalonego wcześniej harmonogramu. Punkt wyposażony jest według zaleceń Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Obszarów Leśnych.

Role punktów łączności spełniają leśnictwa. Leśniczówki wyposażone są w telefony stacjonarne, a leśniczowie dysponują  telefonami komórkowymi.

Przy drogach przebiegających przez obszary leśne, przy parkingach leśnych, ścieżkach edukacyjnych, rowerowych ustawiane są tablice informacyjne i ostrzegawcze. Tablice te informują o skutkach używania otwartego ognia w lesie oraz przypominają o sposobach postępowania w przypadkach stwierdzenia pożaru i karach w przypadku lekceważenia przepisów przeciwpożarowych. Niezależnie od tablic stałych w okresach zwiększonego zagrożenia pożarowego rozwieszane są informacje o wprowadzonych zakazach wstępu do lasu oraz ukazują się informacje w środkach masowego przekazu.

Drogi pożarowe, punkty czerpania wody są oznakowane tablicami i znakami kierunkowymi.

 

W razie zauważenia pożaru prosimy alarmować:

 

Państwową Straż Pożarną – tel. alarmowy:

998     lub    112

 

Punkt Alarmowo – Dyspozycyjny Nadleśnictwa Świdnik w Świdniku - tel.

(81) 751-30-11