Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring

Monitoring gospodarki leśnej (wg. stanu na 31.12.2020 r.)

1)      Zapas grubizny brutto: 3295,23 tys. m³

2)      Powierzchnia odnowień: 22,55 ha (w tym odnowienia naturalne 0,65 ha)

3)      Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku – plik w załączeniu

4)      Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion:  1828  kg

- choinek:  190 szt.

       5) Produkcja sadzonek: 1450,26 tys. szt.

       6) Ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne: 35,72 ha

       7) Ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki biotyczne: 203,18 ha

       8) Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów: 56,70 ha ( w tym w lasach niepaństwowych 52,60 ha)

  9) Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków: 9

      10) Lasy o szczególnej wartości ochronnej HCVF (wg stanu na 1.01.2021 r. projekt planu PUL na lata 2021-2030):

  • obszary chronione w rezerwatach: 134,23 ha 
  • obszary chronione w parkach krajobrazowych: 3737,11 ha
  • ostoje zagrożonych i ginących gatunków: 463,76 ha 
  • kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej: 0 ha
  • ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej: 45,27 ha
  • ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy: 2285,92 ha
  • lasy wodochronne: 1552,94 ha   
  • lasy glebochronne: 471,14 ha 
  • lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności: 20,75 ha 

Ekosystemy referencyjne (wg stanu na 1.01.2021 r. projekt planu PUL na lata 2021-2030): 144,64 ha

      11) Koszty prowadzenia gospodarki leśnej: 6 172 178,13 zł

      12) Pozyskanie drewna ogółem: 45 119,57  m³

      13) Wielkość zatrudnienia: 45 osób