Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring

Monitoring gospodarki leśnej (wg. stanu na 31.12.2023 r.)

1)      Zapas grubizny brutto: 3 633,42 tys. m³

2)      Powierzchnia odnowień: 91,2 ha (w tym odnowienia naturalne 0,94 ha)

a) powierzchnia zalesień: 0 ha

3)      Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku – plik w załączeniu

4)      Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion:  3564,44  kg

- szyszek: 760 kg

- choinek:  317 szt.

       5) Produkcja sadzonek: 1501,41 tys. szt.

       6) Ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne: 780,88 ha

       7) Ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki biotyczne: 196,57 ha

       8) Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów: 0 ha

  9) Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków: 12 szt

      10) Lasy o szczególnej wartości ochronnej HCVF:

  • obszary chronione w rezerwatach: 134,23 ha 
  • obszary chronione w parkach krajobrazowych: 3737,11 ha
  • ostoje zagrożonych i ginących gatunków: 578,61 ha
  • kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej: 0 ha
  • ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej: 45,27 ha
  • ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy: 2285,92 ha
  • lasy wodochronne: 1552,94 ha   
  • lasy glebochronne: 471,14 ha 
  • lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności: 20,75 ha 

Ekosystemy referencyjne: 144,64 ha

      11) Koszty prowadzenia gospodarki leśnej: 13 020 317,82 zł

      12) Pozyskanie drewna ogółem: 62 189,27  m³

      13) Wielkość zatrudnienia: 48 osób