Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją dębu i sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 75 lat, a przeciętna zasobność wynosi ok 331 m3/ha. Zapas na pniu wynosi ok. 3657 tys. m3 na powierzchni leśnej 11044,27 ha. Zaplanowana do użytkowania masa użytków głównych nie zagraża trwałości lasu i gwarantuje dalszy wzrost zapasu drzewostanów. Planowane pozyskanie stanowi 74,14% spodziewanego przyrostu drzewostanów.

Udział siedlisk leśnych

Dominującym typem siedliskowym lasu w nadleśnictwie jest siedlisko Lśw 75,12%. Kolejnymi siedliskami są LMśw – 11,13% i BMśw 7,9%. Łączny udział tych siedlisk wynosi 94,15% powierzchni leśnej nadleśnictwa.

Udział % siedliskowych typów lasu w Nadleśnictwie Świdnik

 

Udział gatunków lasotwórczych

Drzewostany nadleśnictwa tworzą 26 gatunki drzew, z czego 21 występuje jako panujące. Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany w nadleśnictwie jest dąb, który zajmuje 49,63% powierzchni, drugim gatunkiem jest sosna. Udział powierzchniowy drzewostanów z panującą sosną wynosi 39,29%.

 

Niektóre cechy dominujących drzewostanów w nadleśnictwie

Cecha/gatunek

Sosna

Dąb

Brzoza

Olsza

Grab

udział powierzchniowy (%)

  48,71

  38,54

   4,75

   4,14

   1,34

udział masowy (%)

  48,99

  42,71

   3,75

   2,13

   1,02

przeciętna zasobność (m3/ha)

    334

    367

    262

    296

   253

przeciętny wiek

      71

      88

     67

     65

     67

spodziewany przyrost bieżący roczny (m3/ha)

   5,96

   7,33

   4,53

   4,49

   5,79

Udział pozostałych gatunków nie przekracza 1% powierzchni leśnej.