Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

NASZA PRACA – Zasoby leśne

 

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją dębu i sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 68 lat, a przeciętna zasobność wynosi ok 287 m3/ha. Zapas na pniu wynosi ok. 3188 tys. m3 na powierzchni leśnej 11108, 86 ha. Zaplanowana do użytkowania masa użytków głównych nie zagraża trwałości lasu i gwarantuje dalszy wzrost zapasu drzewostanów. Planowane pozyskanie stanowi 84,48 % spodziewanego przyrostu drzewostanów.

Udział siedlisk leśnych

Dominującym typem siedliskowym lasu w nadleśnictwie jest siedlisko Lśw 75,5%. Kolejnymi siedliskami są LMśw – 11,02% i BMśw 7,74%. Łączny udział tych siedlisk wynosi 94,26% powierzchni leśnej nadleśnictwa.

Udział % siedliskowych typów lasu w Nadleśnictwie Świdnik

Udział gatunków lasotwórczych

Drzewostany nadleśnictwa tworzą 26 gatunki drzew, z czego 22 występuje jako panujące.Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany w nadleśnictwie jest dąb, który zajmuje 47,35% powierzchni, drugim gatunkiem jest sosna. Udział powierzchniowy drzewostanów z panującą sosną wynosi 39,91%.

 

Niektóre cechy dominujących drzewostanów w nadleśnictwie

Cecha/gatunek

So

Db

Brz

Ol

Gb

udział powierzchniowy (%)

39,31

47,87

6,25

3,09

1,11

udział masowy (%)

46,05

44,24

5,07

2,44

0,93

przeciętna zasobność (m3/ha)

336

265

233

226

242

przeciętny wiek

81

57

62

77

67

spodziewany przyrost bieżący roczny (m3/ha)

6,16

6,58

4,33

4,55

6,05

Udział pozostałych gatunków nie przekracza 1% powierzchni leśnej.

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

W nadleśnictwie przeważają drzewostany IV klasy wieku (61-80 lat) łącznie 43,69% powierzchni i 48,24% zasobności.

Struktura wiekowa drzewostanów w nadleśnictwie