Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy w Polsce zajmują powierzchnię 9 255 tys. ha (29,6% pow. kraju) z tego 19,3%, stanowią lasy prywatne (1 786 tys. ha) [wg Raportu o stanie lasów 2018]. Nadzór nad lasami niepaństwowymi sprawują starostowie w ramach zadań własnych lub mogą powierzyć go nadleśniczym.

W granicach administracyjnych Nadleśnictwa Świdnik lasy prywatne zajmują powierzchnię  12 194,54 ha, co stanowi 51,7% powierzchni leśnej, a położone są w 4 powiatach ziemskich, sprawujących nadzór we własnym zakresie oraz powiecie grodzkim - mieście Lublin, który obowiązki nadzoru nad lasami o pow. 342,04 ha powierzył nadleśniczemu Nadleśnictwa Świdnik.

W ramach obowiązków wynikających z ustawy o lasach z dn. 28.09.1991 r.

(Dz.U. z 2020 r., poz. 1463 z późniejszymi zmianami) nadleśnictwo:

•       Sporządza plany zalesień i inwestycji w ramach programu PROW,

•       Służy doradztwem w sprawach prowadzenia gospodarki leśnej dla właścicieli lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

•       Wykonuje zabiegi zwalczające i ochronne w lasach także prywatnych w razie wystąpienia organizmów szkodliwych, zagrażających trwałości lasów.

•       Lasy Państwowe ponadto opracowują coroczne wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach, dostępny pod adresem: https://bdl.lasy.gov.pl/portal