Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo jest szczególną dziedziną życia społecznego – łączy w sobie harmonijnie element ochrony środowiska przyrodniczego wraz z ochroną zwierząt łownych,  gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej poprzez wykonywanie polowania, jako walor kulturalno-obyczajowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz tradycją i etyką łowiecką.

Do celów łowiectwa należy zaliczyć:

·         ochronę, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych,

·         ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny,

·         uzyskiwanie możliwie wysokiej jakości osobniczej gatunków zwierząt łownych oraz ich liczebności przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego,

·         spełnienie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

 

Nadleśnictwo Świdnik położone jest w obrębie Lubelskiego Rejonu Hodowlanego, a  w swoich granicach zajmuje obszar ok. 230 000 ha, w tym lasy stanowią około 10%, tj. 23 000 ha. W granicach nadleśnictwa jest wydzielonych 29 obwodów łowieckich polnych, dzierżawionych przez 22 koła łowieckie, w tym jeden obwód (nr 177) jest wyłączony z dzierżawienia, na którym utworzono Ośrodek Hodowli Zwierzyny zarządzany przez Polski Związek Łowiecki.

Gospodarowanie populacjami zwierząt łownych Koła Łowieckie realizują w oparciu o wieloletni łowiecki plan hodowlany opracowany i zatwierdzony przez Marszałka Województwa na lata 2007-2017 dla danego obwodu łowieckiego. 

W oparciu o wytyczne WŁPH oraz szacowaną liczebność na 10 marca danego roku  Koła Łowieckie sporządzają  Roczny Plan Łowiecki dla swojego obwodu łowieckiego.

Według danych na 10 marca 2013 roku stany ilościowe zwierzyny łownej przedstawiają się następująco:

Łosie – 84 szt., jelenie – 104 szt., sarny – 4233 szt. dziki – 705 sztuk, jako zwierzyna gruba występująca na terenie nadleśnictwa i zwierzyna drobna: zające – 8385 szt., bażanty – 7741 szt., kuropatwy – 4155 szt., drapieżniki łowne: lisy – 1746 – szt., jenoty-203 szt., borsuki – 407 szt., kuny – 673 szt., norki amerykańskie 144 szt., tchórze – 467 szt., piżmaki – 370 szt. Występują również łowne gatunki ptaków przelotnych nie określone ilościowo: dzikie gęsi, dzikie kaczki, łyski, słonki, gołębie grzywacze.

Oprócz gatunków łownych na teranie nadleśnictwa występują gatunki chronione, które mają wpływ na łowiectwo, a przedstawia je poniższa tabela:

 

LP

Liczebność gatunków zwierząt chronionych stan na 10 marca 2013 r.

Gatunek
Razem nadleśnictwo

1

Bóbr

419

2

Wydra

250

3

Bielik  - (orlik)

4(stanowiska)

4

Jastrząb gołębiarz

123

5

Myszołów

985

6

Kruk (gniazda)

34

 

Koła Łowieckie w ciągu ostatniego roku pozyskały 10 jeleni, 630 saren oraz 530 dzików, a ze zwierzyny drobnej 311 zajęcy, 1200 bażantów, 19 kuropatw, 666 dzikich kaczek oraz 895 lisów. W  liczebności i pozyskaniu zwierzyny grubej widać wyraźny wzrost:

Od 2007 roku, kiedy zainwentaryzowano: 9 łosi (wzrost o 75 szt., tj. 930%), 27 jeleni (wzrost o 385%), 2542 sarny (wzrost o 165%), 227 dzików (wzrost o 310%), oraz 1800 lisów, 6150 zajęcy i 4800 kuropatw, a pozyskano: 4 jelenie (wzrost o 1250%), 400 saren (wzrost o 157%), 195 dzików (wzrost o 272%) oraz 868 lisów, 504 zajęcy, 1300 bażantów, 100 kuropatw.

            Z przedstawionego zestawienia widać wyraźny wzrost populacji zwierzyny grubej, ale także jej pozyskania. W ostatnich latach obserwuje się, że jeleniowate, jak
 i dziki rozszerzają swoją przestrzeń życiową i zasiedlają obwody typowo polne, na których znajdują atrakcyjną bazę żerową, a do niedawna w ogóle tam nie występowały.