Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo jest szczególną dziedziną życia społecznego – łączy w sobie harmonijnie element ochrony środowiska przyrodniczego wraz z ochroną zwierząt łownych,  gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej poprzez wykonywanie polowania, jako walor kulturalno-obyczajowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz tradycją i etyką łowiecką.

Do celów łowiectwa należy zaliczyć:

·         ochronę, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych,

·         ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny,

·         uzyskiwanie możliwie wysokiej jakości osobniczej gatunków zwierząt łownych oraz ich liczebności przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego,

·         spełnienie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

Nadleśnictwo Świdnik położone jest w obrębie Lubelskiego Rejonu Hodowlanego, a  w swoich granicach zajmuje obszar ok. 230 000 ha, w tym lasy stanowią około 10%, tj. 23 000 ha. W granicach nadleśnictwa jest wydzielonych 28 obwodów łowieckich polnych, dzierżawionych przez 22 koła łowieckie, w tym jeden obwód (nr 174) jest wyłączony z dzierżawienia, na którym utworzono Ośrodek Hodowli Zwierzyny zarządzany przez Polski Związek Łowiecki.

Gospodarowanie populacjami zwierząt łownych Koła Łowieckie realizują w oparciu o wieloletni łowiecki plan hodowlany opracowany i zatwierdzony przez Marszałka Województwa na lata 2017-2027 dla danego obwodu łowieckiego. 

W oparciu o wytyczne WŁPH oraz szacowaną liczebność na 10 marca danego roku  Koła Łowieckie sporządzają  Roczny Plan Łowiecki dla swojego obwodu łowieckiego.

Według danych na 10 marca 2020 roku stany ilościowe zwierzyny łownej przedstawiają się następująco:

Łosie – 369 szt., jelenie – 148 szt., sarny – 5134 szt. dziki – 120 sztuk, jako zwierzyna gruba występująca na terenie nadleśnictwa i zwierzyna drobna: zające – 11689 szt., bażanty – 9542 szt., kuropatwy – 3365 szt., drapieżniki łowne: lisy – 1129 – szt., jenoty-152 szt., borsuki – 369 szt., kuny – 533 szt., norki amerykańskie 148 szt., tchórze – 383 szt., piżmaki – 360 szt. Występują również łowne gatunki ptaków przelotnych nie określone ilościowo: dzikie gęsi, dzikie kaczki, łyski, słonki, gołębie grzywacze.

Koła Łowieckie w ciągu ostatniego roku pozyskały 49 jeleni, 1439 saren oraz 565 dzików, a ze zwierzyny drobnej 171 zajęcy, 1396 bażantów, 11 kuropatw, 650 dzikich kaczek oraz 1015 lisów. W  ostatnich sezonach łowieckich obserwuje się wzrost liczebności zwierzyny grubej, ale również jej pozyskania.

 

W 2017 roku, zainwentaryzowano: 242 łosi (wzrost o 127 szt., tj. 52%), 127 jeleni (wzrost o 16%), 4343 sarny (wzrost o 18%), 592 dzików (spadek o 20%), oraz 1188 lisów, 10932 zajęcy, a pozyskano: 36 jeleni (wzrost o 36%), 1113 saren (wzrost o 29%), 884 dzików (spadek o 36%) oraz 1175 lisów, 373 zajęcy, 1432 bażantów.

Wyjątkiem jest dzik którego liczebność spada od 2014 r. ze względu na panującą chorobę afrykańskiego pomoru świń (ASF). Według danych z 2014 r. liczebność dzika wynosiła 778 szt., a w 2020r. kształtuje się na poziomie 120 szt. (spadek o 85%). Oprócz pozyskania dzików wynikającego z RPŁ, dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich zobowiązani są do realizacji odstrzału sanitarnego dzików, który poprzez maksymalne ograniczenie ich zagęszczenia ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa ASF.

W ostatnich latach w co raz większej ilości obwodów polnych możemy spotkać jelenie, które rozszerzają swoją przestrzeń życiową i zasiedlają tereny dotąd im wydawałoby się mało odpowiadające.

Oprócz gatunków łownych na teranie nadleśnictwa występują gatunki chronione, które mają wpływ na łowiectwo, a przedstawia je poniższa tabela:

 

LP

Liczebność gatunków zwierząt chronionych stan na 10 marca 2018 r.

Gatunek
Razem nadleśnictwo

1

Bóbr

238

2

Wydra

211

3

Bielik  - (orlik)

0

4

Jastrząb gołębiarz

0

5

Myszołów

0

6

Kruk (gniazda)

296