Wydawca treści Wydawca treści

Kontakt - ochrona gniazd ptasich

Lasy Państwowe wprowadziły do stosowania we wszystkich nadleśnictwach wytyczne mające zminimalizować wpływ prac gospodarczych na miejsca rozrodu i lęgi ptaków. Chociaż przypadki nieumyślnego zniszczenia stanowiska zdarzają się rzadko nowe rozwiązania powinny jeszcze bardziej ograniczyć ryzyko zniszczenia miejsc lęgowych.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac z zakresu pozyskania drewna i hodowli lasu pracownicy Służby Leśnej dokonują wizji terenowej w celu wykrycia stanowisk lęgowych ptaków. Zidentyfikowane dziuple oraz gniazda zostaną oznakowane i wskazywane wykonawcom prac leśnych, w celu zapewnienia jak największej ochrony przed zniszczeniem.

Jeśli mimo starań Służby Leśnej dojdzie do nieumyślnego ścięcia drzewa z dziuplą, czy zajętym gniazdem w sytuacji, gdy nie będzie możliwości stworzenia ptakom warunków do dokończenia lęgu na miejscu zostaną przeprowadzone niezwłoczne działania ratunkowe. Ptaki zostaną przewiezione do najbliższego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt z listy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dodatkowo na terenie każdego z nadleśnictw wyznaczono numer telefonu służący osobom postronnym do zgłaszania  przypadków naruszenia stanowiska lęgowego wskutek prac gospodarczych.

W Nadleśnictwie Świdnik jest to numer + 48 694 493 808