Lista aktualności Lista aktualności

KOMUNIKAT - SZKODY ŁOWIECKIE

Komunikat w sprawie szacowania szkód łowieckich

Z dniem 1 kwietnia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 22.03.2018r. o zmianie ustawy-Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 651). W związku z powyższym zgodnie z art. 46 ust. 3 ww. ustawy, od dnia 01.04.2018r. organem uprawnionym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód jest organ wykonawczy gminy, właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Jednocześnie na Lasy Państwowe został nałożony obowiązek organizacji szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zlecił to zadanie Ośrodkowi Rozwojowo-Wdrożeniowemu Lasów Państwowych w Bedoniu. Cykl szkoleń rozpocznie się z dniem 01.05.2018r. Szkolenia będą miały charakter szkoleń stacjonarnych oraz e-learningowych. Informacje o terminach oraz miejscach szkoleń stacjonarnych przesłane zostaną w możliwie najszybszym terminie przez ORW LP w Bedoniu, za pośrednictwem marszałka województwa, do wszystkich gmin i izb rolniczych.

W sprawach dotyczących terminów i miejsc szkoleń, rekrutacji, programu szkolenia informacji udziela ORW LP w Bedoniu tel. (42) 677-25-33.